مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/28  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/21 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 36,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 48,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 12000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1398/08/14 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد