مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  ميدان جمهوري اسلامي- بلوار نماز- نماز 25- شرکت توس گستر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره پويان کسب و کار شرق(سهامي خاص)7000000.04 %
تجارت کالاي دناکيش12700000.08 %
توسعه کسب و کار باتيس(سهامي خاص)13100000.08 %
بازآفرين ابهر نيکو(سهامي خاص)29429400.18 %
شرکت فولاد تيام بيستون(سهامي خاص)31000000.19 %
پردازش اطلاعات ايرانيان96000000.6 %
صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان106208740.66 %
بازرگاني همراه عرشيا پارسيان(سهامي خاص)125461950.78 %
مسکن سازان بهشت پويا(سهامي خاص)214346691.34 %
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا485814043.04 %
مديريت سرمايه آساي دانا654450484.09 %
شرکت سازه کاران نيايش102392432864 %
جمع120147545875.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد نوبهار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کاوه دلسوز مرغوب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سيف زاده عمراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد علي سرسرابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
پردازش اطلاعات ايرانيان10102773175اصلیسيداميرحسين رضوي0047491280عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي عمران
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا14005786478اصلیميثم باقري0037422642عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري عمران
مديريت سرمايه آساي دانا14005965618اصلیسيدمهدي جلالي0053008138نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمديريت صنعتي و
پارس سرمايه تابا10320661767اصلیعلي رضا بابائي0793377676عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي عمران
گروه مالي و اقتصادي آينده14005933591اصلیمصطفي ازگلي0452310679رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳۵,۹۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۳۸,۲۷۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۳۸,۲۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۴,۲۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۰,۲۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱,۷۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۴۸,۴۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۰۳,۶۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸
سرمایه
۱,۶۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حضور در جلسات اعضاي هيئت مديره حداکثر دو جلسه در ماه و حضور در جلسات اعضاي کميته حسابرسي حداکثر يک جلسه در ماه تعيين گرديد.