مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-077 مورخ 1399/05/28، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/06/16 درمحل خيابان دکتر فاطمي - خيابان هشت بهشت - شماره 2 -شرکت بيمه پاسارگاد(سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان سرآمد(سهامي خاص)1155453282.26 %
موسسه همياري سرمايه انساني پاسارگاد1511075242.96 %
شرکت نيک انديشان سروش فجر1552748263.04 %
شرکت نظم آوران پوياي ايرانيان (سهامي خاص )1848738613.62 %
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان ونداد(سهامي خاص)1903873263.73 %
شرکت ارمغان تجارت پايدار2051886154.02 %
شرکت توسعه و تجارت غرب ايرانيان2077248614.07 %
شرکت نسيم تجارت فردا2148567724.21 %
شرکت نظم آوران شايسته (سهامي خاص )2531625004.96 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي97733644919.15 %
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ - سهامي خاص98059068819.22 %
بانک پاسارگاد - سهامي عام102060000020 %
جمع465664875091.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر مجيد قاسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کفافي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 4,235,490 867,510 0 0 قطعی
0 8,828,190 1,377,810 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات: