مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره - نماد: زدشت(دخرمدره)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/04/12 درمحل زنجان، خرم دره، انتهاي شهرک قدس، بالاتر از جاده کمربندي lدر محل دفتر مرکزي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد