مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) - نماد: ددام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/01/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/28 درمحل  تهران - خيابان وليعصر(عج) - نرسيده به چهار راه پارک وي - مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران98410 %
شرکت داروسازي اکسير259950 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين8665000.09 %
شرکت داروپخش31607990434.35 %
شرکت لابراتوارهاي رازک(سهامي عام)45328187649.26 %
جمع77026411683.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتروحيد هاشم بيک محلاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر محسن صفاجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا شاددل بصير  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت داروپخش38109اصلیمحمود ابول زاده4130517104نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين212898اصلیحميدرضا شاددل بصير2669650716عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت لابراتوارهاي رازک9593اصلیسيروس ذوالقدر0054674654عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت داروسازي اکسير54844اصلیمحمد پرتوي شايان0492216754رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیسامان دريکوندي4073274678عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۸,۱۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۸۸,۱۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۸۸,۱۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۰,۶۷۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵۷,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۲
سرمایه
۹۲۰,۲۲۳
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت داروپخشحقوقیسهامی عام38109اصلی
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام212898اصلی
شرکت لابراتوارهاي رازکحقوقیسهامی عام9593اصلی
شرکت داروسازي اکسيرحقوقیسهامی عام54844اصلی
شرکت شيرين داروحقوقیسهامی عام10530184352اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.