آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري شاخصي 30 شرکت بزرگ فيروزه(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت12:00مورخ1399/08/20در محلخیابان شهید بهشتی خیابان قادم مقام کوچه میرزاحسنی پلاک 11 طبقه 5برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد