icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
آزمون احيا سپاهان
سرمایه ثبت شده:
12,000
نماد:
واحياء20
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام آزمون احيا سپاهان

1. صورت هاي مالي شرکت آزمون احياء سپاهان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقـدي براي سال مالي منتهـي به تاريخ مزبـور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است بـه گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسـابرسي است. اسـتانداردهاي مزبور ايجـاب مي‌کند اين موسـسه الـزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کـند که از نبود تحـريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسـسه اعتقـاد دارد که شـواهد حسابرسي کسـب شده، براي اظهـارنظر مشـروط نسبت به صـورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد به ‌عنوان بازرس قانوني موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشـت توضيحي شماره 24 همراه صـورت هاي مالي منعکس گـرديده است، براساس برگ تشخيص صادره، بابت ماليات عملکرد سال هاي 1396 و 1397 جمعا مبلغ 5.326 ميليون ريال اضافه بر مبالغ انعکاس يافته در دفاتر مطالبه شده است. شرکت به دليل اعتراض به مطالبه مذکور ذخيره اي در حساب ها منظور ننـموده است. همچنين شرکت ماليات عملکرد سـال 1398 را با فرض نبود هرگونه انحراف مالياتي در حساب ها منظور نموده است. با توجه به ماهيت برخي از هزينه هاي شرکت و نظر به رويه سازمان امور مالياتي در تشخيص درآمد مشـمول ماليات، اگرچه تعديلاتي از اين بابت در حساب ها لازم مي باشد، لکن تعيين بدهي مالياتي منوط به رسيدگي و صدور رأي نهايي مقامات ذيربط خواهد بود.
5. پاسخ تاييديه ارسالي مربوط به سرمايه گذاري در شرکت تولـيدي گرانيت بهـسرام- سهـامي عام تا مقطع تهيه اين گزارش دريافت نشده است. سرمايه گذاري مزبور در سنوات قبل واگذار شده، لکـن به دليل عدم ايفـاي تعهـدات طرفـين، فرآينـد قانوني نقـل و انتقال سرمايه گذاري يادشده به طور کامل تحقق نيـافته است. به علت عـدم دريافت پاسخ تاييـديه مذکـور، فقدان اطلاعات کافي ناشي از عواقب مالي عدم انتقال دارايي ياد شده، تعيين ميـزان تعـديلات احتـمالي لازم بر حسـاب هاي مربـوطه و اثـرات آن بر صورت هاي مالي مورد رسيدگي ميسر نگرديده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت آزمون احياء سپاهان (سهامي‌خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. همانگونه که دريادداشت شماره 1-8 همراه صورت هاي مالي منعکس گرديده، ارايه خدمات امور سهام شرکت درابتداي سال مالي مـورد رسيدگي به يکي ديگر از شرکـت هاي وابسـته منتقل شـده است، لذا تمامي درآمدهاي عملياتي سال مالي مـورد گـزارش مربـوط به عملـيات سـرمايه گذاري شرکـت مي باشد. استمرار سودآوري در اين سطح، منـوط به تـداوم تخصيص منابع سهـامداران، به فعاليت هاي سرمايه گذاري شرکت مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. سود سهام پرداختني به طور کامل پرداخت نشده است، در اين خصوص توجه صاحبان سـهام را به مفـاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجـارت جلب مي‌نمايد.
9. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 30، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ترکيب هيئت مديره، معاملات مذکور با رعايت بخشي از تشريفات قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره صورت گرفته است. مضافا اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 4، 5 و 7 اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفـاد قانون مزبور و آيين ‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

24اردیبهشت1399
موسسه حسابرسي رايمند و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رايمند Amir Hossein Bahramian [Sign]8917101399/06/03 16:40:42
شريک موسسه رايمند Homayoun Moshirzadeh [Sign]8007381399/06/03 16:48:55
مدير موسسه رايمند Fariborz Amin [Sign]8000881399/06/03 16:51:07