مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليدي چدن سازان - نماد: چدن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  خيابان چهارباغ خواجو،خيابان شهداي خواجو،هتل خواجو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقوقي443782100.51 %
سهامداران حقيقي498314816257.74 %
جمع502752637258.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين انصاري شوريجه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک نظري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد شباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا صادقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
حسين انصاري شوريجه5149831271اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
غلتک سازان سپاهان10260496984اصلیمحمود اکبري مزرعچه5419015341نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سنگين صنعت کوهپايه10861677221اصلیوحيد شباني2410966691عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
نو انديشان صنعت فولاد10260585816اصلیاميد سخائي1285900227عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
آرين اخگر اراک10780135325اصلیبابک نظري1285885511عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۰۰۰,۱۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۷۸,۴۷۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۷۸,۴۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۶۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۴۰۹,۴۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۵,۶۹۵
سود قابل تخصیص
۶,۴۷۵,۳۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۴۷۵,۳۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۶۲,۹۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۶۱۲,۳۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۸,۶۲۹,۸۱۳
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 20,000 25,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاء کميته حسابرسي 80 درصد حق حضور هيئت مديره براي يک جلسه در ماه به مبلغ 32 ميليون ريال بصورت ناخالص تعيين حق الزحمه اعضاي کميته هاي تخصصي/ ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت مي باشد.