مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Mehdi Hossein Pour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/22 درمحل  دفتر مرکزي و کارخانه واقع در شيراز کيلومتر 2 بلوار مدرس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پترو ديزان228300 %
ساير سهامداران2558580.02 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن848184366.05 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند16987676112.12 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت49062298435 %
جمع74559686953.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  برات قنبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد توسلي مهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منوچهر نصر اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي حسين پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند (شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند)185658اصلیعبدالرضا رضواني0070714525رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت پترو ديزان350565اصلیسيد محمد سبط احمدي0603315267عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري استان فارس10530320996اصلیمحمدمهدي حسين پور2295381711عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715اصلیجهانگير يدالهي فارسي5489594748نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770اصلیمهران لهراسبي4132432629عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹,۷۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۹۴,۱۴۰)
تعدیلات سنواتی
(۵,۷۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۹۹,۸۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۹۹,۸۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۸۰,۱۵۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۸۰,۱۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۸۰,۱۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۴۰۱,۷۸۰
آتيه انديش ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره مبلغ 10،000،000 ريال بابت برگزاري هر جلسه تا حداکثر 2 جلسه در ماه مصوب گرديد.