مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/01/31شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-116 مورخ 1399/06/31، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/07/10 درمحل بزرگراه شهيد حقاني، سالن حکمت کتابخانه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(ساير سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي93419600.03 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا298784410611.07 %
کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از کليه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني425016905715.74 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق وآب - صبا1285677500047.62 %
جمع2010413012374.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس علي آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرعباس علاقه بندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر جولا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن ميرزائي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 13,000,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/01/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.