icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري تبار ثامن
سرمایه ثبت شده:
105,000
نماد:
وتبار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659946
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/08/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري تبار ثامن

1. ترازنامه شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن (سهامي عام) در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت ‌مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناء محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان ‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بررسي سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداخت ها مبين وجود مطالبات سنواتي از آقاي حصيريان (موضوع خريد يک دستگاه موتور برق براي شرکت کشت و صنعت جوين) و ساير اشخاص به ترتيب به مبالغ 500ر6 و 976ر1 ميليون ريال بوده و بابت سرمايه گذاري در شرکت فرعي رزمندگان خراسان (سهام شرکت بنام اشخاص حقيقي مي باشد) نيز مبلغ 880ر5 ميليون ريال در دفاتر انعکاس يافته، ليکن شواهد کافي درخصوص امکان وصول و بازيافت کامل مطالبات و دارايي هاي ياد شده بدست نيامده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره لازم در حساب ها ضروري بوده، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
4. به رغم تعلق 98 و 40 درصد از سهام شرکت هاي رزمندگان خراسان و باربري گل کوثر به واحد مورد گزارش، شواهدي مبني بر حسابرسي شرکت هاي فوق الذکر ارائه نگرديده و نسبت به تلفيق صورت هاي مالي شرکت هاي يادشده با صورت هاي مالي واحد مورد گزارش نيز اقدام نشده است. بدليل فقدان مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق الذکر بر صورت هاي مالي واحد مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذيرنمي باشد.
5. بررسي سرفصل پرداختني هاي غيرتجاري مرتبط با شرکت کشاورزي برکت جوين مبين عدم تعيين تکليف کامل موارد مندرج در صورتجلسه مورخ 10/10/1394 فيمابين واحد مورد گزارش و شرکت ياد شده در خصوص ماشين آلات واقع در پروژه هاي سابق واحد مورد گزارش بوده و تاييديه شرکت مزبور در اين رابطه بمنظور بررسي هاي لازم ارائه نشده است. ضمن آنکه شرکت با استناد به مراودات سهام فيمابين سهامداران شرکت با شرکت رزمندگان خراسان اقدام به کسر مبلغ 633ر25 ميليون ريال مندرج در سرفصل بستانکاران موقت از بدهي شرکت ياد شده نموده، ليکن مدارک و مستندات مورد لزوم به منظور اطمينان از صحت عمل مذکور ارائه نگرديده و مدارک لازم جهت انطباق کامل اطلاعات سيستم مالي در ارتباط با سود سهام پرداختني با امور سهام در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد بررسي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 فوق و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 فوق، ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-8 صورت هاي مالي، دارايي هاي ثابت شرکت فاقد پوشش بيمه اي مناسب مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در خصوص مفاد اين بند تعديل نشده است.

8. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بندهاي 3 و 4 ماده 7 و مواد 9 و 10 مبني بر افشاء اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع در مرجع ثبت شرکت ها و افشاي آن در مهلت مقرر و همچنين دستورالعمل انظباطي ناشران غير بورسي و فرابورسي ثبت شده نزد سازمان در خصوص مواد 3 و 5 مبني بر حسابرسي شرکت هاي فرعي ناشر توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس، پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و به حساب هاي بانکي اعلام شده توسط سهامداران رعايت نشده، ضمن آنکه شواهدي مبني بر عملي شدن مکاتبه شماره 304450/121 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي مبني بر تهيه اساسنامه جديد منطبق با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده است. همچنين در خصوص هرگونه معامله سهام نظر شرکت را به مفاد ماده 99 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جلب مي نمايد.

15مرداد1396
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Ahmad Hassani [Sign]8312441396/05/19 15:06:19
شريک موسسه دايا رهيافت Seyed khezrollah Valizadeh [Sign] 1396/05/19 15:14:42
مدير موسسه دايا رهيافت Mehdi Savadloo [Sign]8004011396/05/19 15:20:40