مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مدرک تحصيلي آقاي محمد صدرائي از دکترا به فوق ليسانس اصلاح گرديد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران - نماد: ثبهساز

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/08/01  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/12/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گروه توسعه ساختمان تدبيرگروه توسعه ساختمان تدبير10103663870حسين نورانيمهديقلي مسعود1284554619رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
گروه توسعه اقتصادي تدبيرگروه توسعه اقتصادي تدبير10103871690فاقد نمایندهشاهين فارسي0490243517نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
توسعه وعمران اميدتوسعه وعمران اميد10101912330مهديقلي مسعوداميرمسعود قرباني نيا0063500531عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
گروه سرمايه گذاري تدبيرگروه سرمايه گذاري تدبير10101907666فاقد نمایندهمحمدحسين برخورداري0065164288عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
رويا ساختمان آريارويا ساختمان آريا10103588430فاقد نمایندهمحمد صدرائي0075291304عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
شاهين فارسي