مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/03/31شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس - نماد: فارس(شخليج فارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-129 مورخ 1399/07/29، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 درمحل ميدان هفت تير- ابتداي خيابان کريم خان زند- ساختمان شماره 38- سالن همايش هاي طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون156830 %
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان156830 %
صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير17480477371.22 %
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين109181907277.61 %
صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان شرکت ملي نفت 1707649995411.9 %
گروه پتروشيمي تابان فردا2065829446914.4 %
شرکت ملي صنايع پتروشيمي2690094404118.75 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني5555281587438.71 %
جمع13285482416892.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي اميدقائمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا وهاب نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا اشراقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشار سرکانيان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 90,309,455 53,190,545 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/03/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است. ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.