مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت سيمان لار سبزوار - نماد: سبزوا(ذسبزوار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 درمحل  تالار کاشفي، مجتمع فرهنگي هنري اسرار واقع در سبزوار- ميدان لاله   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مسلم زارعي طزرقي46200 %
شرکت بازرگاني ارديبهشت شرق (سهامي خاص )1000000 %
حميدرضا نيک فر1781450 %
عليرضا اميرفراهاني6268990.02 %
محمد حسين مجيدي6268990.02 %
علي اميري6619860.02 %
فرانک نعمتي سولورق17174470.05 %
ساسان رزمجو19000000.05 %
منوچهر افناني21519310.06 %
وحيد خالوئي پور28760040.08 %
حميدرضا واشقاني فراهاني32036220.09 %
شرکت گنجينه فاخر سپهر38139480.1 %
مهدي ارشادي51500000.14 %
نسرين رضائي آرا54213400.14 %
محمود سليماني جديدي64281730.17 %
سميرا همايي112602240.3 %
ميثم سليماني جديدي142064390.38 %
عليرضا کهزادي258135900.69 %
شرکت نويان ايده مهستان292176450.78 %
ساير1092268422.91 %
جمع2245857545.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا امير فراهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيد خالوئي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسلم زارعي طزرقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني نويان ايده مهستان14005686015اصلیسعيد حيدري1970498821نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
عليرضا اميرفراهاني0069062676اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسين مجيدي3052101196اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
وحيد خالوئي پور5839492884اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني ارديبهشت شرق10380150419اصلیحميدرضا نيک فر0793422760عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گنجينه فاخر سپهر14009399910اصلیعلي اميري0793266122عضو هیئت مدیره موظفخیر
ميثم سليماني جديدي0060440406اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۴۴,۱۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۴۴,۱۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۴۴,۱۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۷۵,۷۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۶۸,۳۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۳,۷۵۷,۷۹۸
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,833 11,273 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت اين مجمع مي باشد.