icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
حفاري شمال
سرمایه ثبت شده:
5,210,810
نماد:
حفاري
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
112002
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره حفاري شمال

1. 1- صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي شرکت حفاري شمال (سهامي عام) براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي آن در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- به استثناي محدوديتهاي مندرج در بند 4 ، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- سرفصلهاي پيمان هاي در جريان پيشرفت (يادداشت 4-18 توضيحي صورتهاي مالي) ، درآمدهاي عملياتي (يادداشت 5 توضيحي صورتهاي مالي) و بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي (يادداشت 6 توضيحي صورتهاي مالي) به ترتيب مشتمل بر مبالغ 308ر1 ميليارد ريال ، 700 ميليارد ريال و 377 ميليارد ريال بابت پروژه آزادگان جنوبي مي باشد . استانداردهاي حسابداري در خصوص شناسايي درآمد و هزينه پيمان مذکور به روش درصد پيشرفت کار رعايت نگرديده و تا ميزان تائيد شده توسط کارفرما در حسابها منعکس شده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست ، ليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي ، از جمله ميزان پيشرفت پروژه در ابتدا و پايان دوره مالي مورد گزارش ، تعيين دقيق تعديل مورد لزوم ميسر نمي باشد همچنين به دليل تاخير در اجرا و اتمام پروژه مذکور ، طبق مفاد قرارداد فيمابين باکارفرما (شرکت مهندسي و توسعه نفت) معادل 5 درصد از مبلغ قرارداد مي بايست به عنوان زيان ناشي از تاخير در اجراي پروژه در حسابها منظور گردد که در اين رابطه احتساب حداقل مبلغ 449 ميليارد ريال ذخيره در حسابها ضروريست .
4. 4- به موجب صورت تطبيق حسابهاي ارائه شده ، مانده پرداختني‎هاي تجاري و ساير پرداختني ها مبلغ 375 ميليارد‌ ريال با دفاتر شرکت مغايرت نامساعد دارد که توجيه نگرديده است. همچنين به دليل عدم ارائه اسناد و مدارک کافي، قابليت بازيافت مبلغ 195 ميليارد ريال مطالبات از کارفرمايان شرکت (مربوط به شرکتهاي نفت مناطق مرکزي ايران و مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت) که بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده خدمات ارائه شده به حساب ايشان منظور شده ، براي اين موسسه محرز نشده است. مضافا مدارک تاسيس ، اساسنامه ، صورتحسابهاي بانکي ، صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مربوط به چند شرکت فرعي و صورتحساب سه فقره حساب بانکي افتتاح شده در خارج از کشور ، جهت انجام بررسيهاي لازم ارائه نگرديده است. آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرتها و محدوديتهاي فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي‎باشد.
5. 5- الزامات استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص ارائه صورتهاي مالي مجموعه (با توجه درصد سرمايه گذاري در شرکت وابسته کنکاش نفت) و موارد با اهميت به شرح زير رعايت نگرديده است: -ارائه يادداشتهاي توضيحي بر مبناي گزارشگري برحسب بخشها و قسمتهاي قابل گزارش و يادداشت مربوط به مديريت سرمايه و ريسک هاي شرکت  -انعکاس تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي (مربوط به دکل حفاري اليما) تحت عنوان تفاوت انباشته تسعير ارز در بخش حقوق مالکانه و ارائه صورت سود و زيان جامع در خصوص اقلام مقايسه اي -محاسبه و کسر هزينه هاي جذب نشده ناشي از عدم استفاده موثر از نيروي انساني و ظرفيت بلااستفاده دارائيها، از بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي و انعکاس آن تحت سرفصل ساير هزينه ها.

6. 6- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 5 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت ، اين موسسه ، به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. 7- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نشده است : 7-1- به شرح يادداشت 2-1-3-3 توضيحي صورتهاي مالي ، عليرغم وصول بخشي از مطالبات ارزي از کارفرمايان شرکت (شرکتهاي نفت مناطق مرکزي ايران و مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران) به صورت ريالي و معادل نرخ هاي مندرج در سامانه نيما در دوره مالي مورد گزارش ، به دليل عدم اطمينان کافي از ادامه روش مذکور، مانده مطالبات مزبور و بدهي به پيمانکاران مربوط و همچنين درآمدها و هزينه هاي ارزي از اين بابت ، همانند سنوات قبل به نرخ حواله ارزي با منشا داخلي تسعير شده است.
7. 7-2- داراييهاي ثابت مشهود به شرح يادداشت 1-13 توضيحي ، شامل ساختمان‏هاي اداري و انبار، دکلها و تجهيزات حفاري، اثاثه و منصوبات ، ماشين‎آلات و تجهيزات، وسايل و تجهيزات دريايي و وسايل نقليه ، از پوشش بيمه‎اي کافي برخوردار نمي‎باشد.
7. 7-3- به شرح يادداشت هاي 5-2-26 و 27 توضيحي صورتهاي مالي ، مبالغ 394 ميليارد ريال و 24 ميليارد ريال و 576 ميليارد ريال به ترتيب بابت اصل و جرائم ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات عملکرد سال 1396 تعيين و به شرکت ابلاغ گرديده که شرکت ضمن پرداخت مبلغ 108 ميليارد ريال بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده و پرداخت مبلغ 78 ميليارد ريال و احتساب مبلغ 170 ميليارد ريال ذخيره بابت ماليات عملکرد ، نسبت به موارد مذکور اعتراض نموده که تاکنون نتيجه نهايي آن مشخص نشده است .

8. 8- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت ‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به گزارش مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي گزارش مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با گزارش مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطوري که در بندهاي 3 و 5 اين گزارش توضيح داده شده ، سرفصلهاي درآمدهاي عملياتي ، بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي ، سايردرآمدها ، ساير هزينه ها ، پيمانهاي در جريان پيشرفت و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها داراي تحريف با اهميت است. به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت در خصوص موارد فوق نيز به طور با اهميتي تحريف شده است. همچنين همانطوريکه در بند 4 فوق الذکر تشريح شده ، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم ، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص قابليت بازيافت بخشي از دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و صحت پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها را به دست آورد. از اين رو ، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

9. 9- در دوره مالي مورد گزارش ، دکلهاي اليما ، سحر 2 و110 فاقد هرگونه فعاليتي بوده اند. اين موضوع علاوه بر کاهش درآمدهاي شرکت (درآمد دوره مياني مشابه قبل دکلهاي مزبور معادل مبلغ 280ر1 ميليارد ريال بوده است.) ، منجر به ايجاد هزينه ظرفيت بلااستفاده و پرسنل مازاد نيز شده است . همچنين عملکرد برخي فعاليتها به شرح يادداشت 3-5 توضيحي صورتهاي مالي از جمله دکلهاي حفاري 116، 117، 119 و خدمات جانبي دکل هاي حفاري زيان ده بوده و دوره وصول مطالبات و نسبت مطالبات به کل دارايي ها، نسبت به دوره قبل افزايش يافته است .
10. 10- دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت 16 توضيحي صورتهاي مالي) ، شامل مبلغ 178ر11 ميليارد ريال مطالبات از کارفرمايان (عمدتا وابسته به شرکت ملي نفت ايران) ، انتقالي از سنوات قبل ‏است که تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. مضافا پيش‏پرداخت‏هاي جاري و سرمايه‏اي نيز شامل مبلغ 149 ميليارد ريال اقلام انتقالي از سال‏هاي قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت دريافت کالاي مربوطه به نتيجه نرسيده است. همچنين سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها (يادداشت 26 توضيحي صورتهاي مالي) مشتمل بر مبلغ 648ر1 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که تاکنون تسويه يا تعيين تکليف نگرديده است.
11. 11- با عنايت به يادداشت توضيحي 2-13 صورتهاي مالي ، عليرغم تسويه تسهيلات مالي دريافت شده از بانک ملت شعبه مستقل مرکزي، کماکان دکل‎هاي حفاري 110، 114، 115 و 116 در رهن بانک مزبور بوده و اقدام مؤثري در خصوص فک رهن آنها به عمل نيامده است. همچنين ساختمان پايگاه اهواز، کيش و نکا (موضوع يادداشت 13 توضيحي صورتهاي مالي) فاقد پايان کار بوده و اقدامات انجام شده جهت اخذ سند مالکيت عرصه و ملک نکا به نام واحد مورد گزارش به نتيجه نرسيده است. مضافا مفاد بيمه نامه دارايي هاي شرکت در رابطه با پرداخت حق بيمه در سررسيدهاي مقرر رعايت نگرديده و طبق مفاد قرارداد بيمه ، در صورت بروز حادثه پوشش بيمه اي تا سقف مبلغ حق بيمه پرداخت شده معتبر مي باشد .
12. 12- باتوجه به يادداشت توضيحي 1-3-1 صورتهاي مالي، عليرغم منقضي شدن تاريخ ماموريت تعداد 271 نفر از پرسنل رسمي انتقالي از شرکت ملي نفت ايران به شرکت مورد گزارش، در تاريخ 1395/02/27، وضعيت استخدامي آنان تاکنون تعيين تکليف نشده است. همچنين ليست بيمه ارائه شده به سازمان تامين اجتماعي جهت پرسنل ارکان ثالث شرکت، جهت بررسي هاي لازم ارائه نشده است . مضافا مفاد تبصره ماده 38 قانون تامين اجتماعي در خصوص سپرده بيمه پيمانکاراني که بيش از يک سال از خاتمه قرارداد آنها سپري شده ، رعايت نشده و صورتهاي مالي به امضاي دو نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.
13. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در دوره مالي مورد گزارش بشرح زير رعايت نشده است: - مفاد بند 5 دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت . - مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ، در خصوص رعايت حداقل ميزان درصد سهام شناور به ميزان 20 درصد. - مفاد ماده 7 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي در خصوص رعايت الزامات مقرر در ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با اخذ تضمين از شرکت انرژي گستر سينا جهت تمديد تسهيلات مالي دريافتي و همچنين مفاد مواد 8 ، 10 ، 11 و 13 دستورالعمل مزبور در خصوص شرکتهاي نفت مناطق مرکزي ايران و مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران . - مفاد تبصره 6 ماده 4 و مواد 10 ، 15 الي 17 ، 19 ، 22 ، تبصره ماده 23 و مواد 38 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي به ترتيب در خصوص عدم عضويت اعضاي هيئت مديره در بيش از 3 شرکت به طور همزمان ، رعايت کليه قوانين و مقررات در رابطه با دارندگان اطلاعات نهاني ، تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره ، استقرار فرايندي در شرکت که هر ساله اثربخشي هيئت مديره و مدير عامل، کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي را ارزيابي و به نحو مناسب مستند نمايد ، بروز کردن مهارت ها و آگاهي هاي هيئت مديره در زمينه کسب و کار و حاکميت شرکتي به طور پيوسته و مستند سازي آن به نحو مناسب ، تصويب منشور هيئت مديره جهت تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن ، انتخاب دبير هيئت مديره ، تصويب تشکيلات و رويه هاي اجرايي دبيرخانه هيئت مديره در قالب منشوري مدون ، افشاي آگهي دعوت به مجمع عمومي حداقل 25 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام با توجه به اينکه انتخاب اعضاي هيئت مديره جزء دستور جلسه بوده است ، و افشاي اطلاعات با اهميتي از قبيل نام ، مشخصات کامل، تحصيلات ، تجارب ، مدارک حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل ، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها ، موظف يا غير موظف بودن آنها ، مستقل بودن آنان ، ميزان مالکيت سهام آنان در شرکت ، عضويت در هيئت مديره ساير شرکتها و حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت ، رعايت نگرديده است
14. 14- دستورالعمل کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر استفاده از دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپيوترها ، رعايت نگرديده است

05دی1398
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Yadollah Eslami [Sign]8413111398/11/05 10:14:33
مدير فني موسسه مفيد راهبر Gholamabbas Karimi [Sign]8311951398/11/05 10:21:22
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101398/11/05 10:23:50