مشخصات
امضا کنندگان: [ Hossein Hassanpour Moghadam Esfahani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تابان نيرو سپاهان - نماد: تابا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 درمحل  اصفهان،خيابان هزار جريب، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ايران کشتي بحر10000 %
تارابگين21860 %
مرآت پولاد 21860 %
سايا669580.11 %
شرکت رهنورد731680.12 %
آتيه تکادو4963360.8 %
آزمون احياء سپاهان 39936366.44 %
سايرين1432096723.1 %
شرکت تکادو4304356369.43 %
جمع62000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد حقيقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي تفويضي زواره  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت تکادو7818اصلیبهزاد حقيقي5129864530رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت مرآت پولاد11192اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ايران کشتي بحر13138اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سايا10619اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آتيه تکادو 24819سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸,۷۶۹
تعدیلات سنواتی
(۴,۸۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۹۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۹۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۰۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۰۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۶۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۴۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۶۲,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت تکادوحقوقی7818اصلی
شرکت مرآت پولادحقوقی11192اصلی
شرکت ايران کشتي بحرحقوقی13138اصلی
شرکت ساياحقوقی10619اصلی
رهنورد حقوقی10260295539اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,300,000 3,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 297,600,000 186,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت تصويب شد