مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران - نماد: وايرا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-049 مورخ 1399/04/11  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/28  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 440,000 میلیون ریال به‌مبلغ 880,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 440000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/05/21 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد