icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک سامان
سرمایه ثبت شده:
8,000,000
نماد:
سامان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571909
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۴,۴۵۳,۴۱۴ ۴,۴۵۹,۲۷۶ ۰ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۱۰۳,۱۰۵,۷۴۸ ۸۵,۱۰۷,۸۵۲ ۲۱
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۴۸,۳۶۴,۹۸۳ ۴۳,۶۰۶,۲۰۵ ۱۱ بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۹,۰۷۳,۲۴۶ ۶,۷۸۹,۱۵۸ ۳۴
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۱۴۱,۲۷۲,۶۳۱ ۱۴۶,۳۶۹,۸۲۰ (۳) سپرده‌های دیداری و مشابه ۳۵,۴۱۵,۸۲۷ ۴۰,۸۷۳,۵۴۱ (۱۳)
مطالبات از دولت ۰ ۰ -- سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۱۹,۳۰۴,۶۵۹ ۱۸,۷۲۷,۱۴۴ ۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۰ ۰ -- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۳۰۲,۳۶۵,۲۱۹ ۲۹۷,۱۶۴,۴۳۲ ۲
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۱۸۱,۶۶۵,۵۰۲ ۱۶۸,۶۷۳,۵۱۷ ۸ سایر سپرده‌ها ۶,۶۶۹,۷۲۶ ۵,۹۳۱,۳۳۰ ۱۲
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۲,۵۹۱ ۵ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۵۸,۲۷۹,۷۸۰ ۵۰,۹۸۸,۳۵۷ ۱۴ سود سهام پرداختنی ۵۱,۵۱۰ ۵۱,۵۱۰ ۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۵۶۴,۰۵۳ ۵۴۴,۶۹۰ ۴
دارایی‌های نامشهود ۴,۹۹۳,۵۵۵ ۴,۹۵۲,۳۲۹ ۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱,۰۱۳,۶۸۶ ۹۴۶,۰۷۸ ۷
دارایی‌های ثابت مشهود ۴,۵۷۴,۰۶۰ ۴,۵۵۱,۲۶۷ ۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- سایر بدهی‌ها ۱۱,۴۸۱,۶۰۰ ۹,۷۵۹,۱۳۱ ۱۸
سایر دارایی‌ها ۴۱,۲۷۸,۴۱۴ ۳۸,۷۵۵,۷۷۸ ۷ جمع بدهی‌ها ۴۸۹,۰۴۵,۲۷۴ ۴۶۵,۸۹۴,۸۶۶ ۵
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲,۵۰۷,۷۳۶ ۲,۴۶۰,۸۱۸ ۲
سایر اندوخته‌ها ۳,۵۲۸,۲۱۸ ۳,۵۲۸,۲۱۸ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۵۸۱,۵۶۹ ۵۸۱,۵۶۹ ۰
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۴۹,۵۴۲ ۱۸۳,۶۶۹ ۱۴۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۵,۰۶۷,۰۶۵ ۱۴,۷۵۴,۲۷۴ ۲
جمع دارایی‌ها ۵۰۴,۱۱۲,۳۳۹ ۴۸۰,۶۴۹,۱۴۰ ۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵۰۴,۱۱۲,۳۳۹ ۴۸۰,۶۴۹,۱۴۰ ۵