icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري ساختمان نوين
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
وثنو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659971
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 341209 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۳۵۹ ۷۳۲ (۵۱) پرداختنی‌های تجاری ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۱۳۰,۶۹۷ ۱۶۰,۵۴۶ (۱۹) پرداختنی‌های غیرتجاری ۲۲,۳۴۹ ۲۵,۹۲۹ (۱۴)
دریافتنی‌‌های تجاری ۲,۰۴۸ ۶,۴۱۱ (۶۸) مالیات پرداختنی ۲۰ ۲۴ (۱۷)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳۳,۱۳۶ ۳۱,۰۶۲ ۷ سود سهام پرداختنی ۲۳,۱۶۸ ۹,۸۶۸ ۱۳۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۹۱ ۷۶ ۲۰ تسهیلات مالی ۵۱,۱۸۴ ۵۱,۱۳۴ ۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۱۸,۳۸۸ ۱۷,۷۳۰ ۴ ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۱۸۴,۷۱۹ ۲۱۶,۵۵۷ (۱۵) پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۹۶,۷۲۱ ۸۶,۹۵۵ ۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۳۱۳,۶۳۰ ۳۱۲,۷۹۳ ۰ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱۶ ۱۶ ۰ پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۸۵ ۱۲۷ ۴۶ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های غیرجاری ۳۱۳,۸۳۱ ۳۱۲,۹۳۶ ۰ جمع بدهی‌های غیرجاری ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۹۶,۷۲۱ ۸۶,۹۵۵ ۱۱
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۰,۶۱۰ ۲۰,۶۱۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۸۱,۲۱۹ ۱۲۱,۹۲۸ (۳۳)
جمع حقوق صاحبان سهام ۴۰۱,۸۲۹ ۴۴۲,۵۳۸ (۹)
جمع دارایی‌ها ۴۹۸,۵۵۰ ۵۲۹,۴۹۳ (۶) جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۴۹۸,۵۵۰ ۵۲۹,۴۹۳ (۶)