icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
داروسازي امين
سرمایه ثبت شده:
1,350,000
نماد:
دامين
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432335
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی  12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام داروسازي امين

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت داروسازي امين ( سهامي عام ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است ، اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد .

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي مجموعه و شرکت داروسازي امين ( سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحوه مطلوب نشان ميدهد .

5. توجه به وضعيت ماليات عملکرد ، بيمه تامين اجتماعي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 1396 و 1397 به شرح يادداشتهاي 6-26 و 3-35 ضروري مي باشد.
6. توجه به يادداشت هاي توضيحي 2-1-1-16 و 2-1-16 در خصوص مانده بدهي شرکت داروگستر ياسين و اقدامات حقوقي انجام شده از طريق کارکنان شرکت (با اخذ اقرارنامه لازم) و همچنين تعيين وضعيت اموال توقيفي و مبلغ محکوميت نامبرده و همچنين حل و فصل نهايي آن در دادگاه ضروري است.
7. بايستي به يادداشتهاي توضيحي 2-7-13 و 4-35 در خصوص وضعيت تعهدات ارزي اعتبار اسنادي يک دستگاه کارتونينگ و همچنين ترخيص باقيمانده ماشين آلات نزد گمرک توجه نمود. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 فوق تعديل نشده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است . "ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است .در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات " وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

9. مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و بعضا رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام مراعات نشده و به تبع آن رعايت مفاد ماده 5 آيين نامه انضباطي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و مواد 3 و 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي نيز امکان پذير نبوده است .
10. معاملات مندرج در ياداشت توضيحي 34 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگرديده است .
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نگرديده است .
12. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح ذيل است : 1-12- بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي درخصوص افشاء صورت هاي مالي مجموعه ظرف مهلت قانوني 2-12- بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي درخصوص افشاء صورتهاي مالي مجموعه حسابرسي نشده مورخ 29/12/1397 3-12- تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي درخصوص افشاء فوري صورت هاي مالي حسابرسي نشده 6 ماهه منتهي به 31/6/1398 بلافاصله بعد از تاييد هيات مديره 4-12- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي درخصوص افشاء آراء مراجع قضايي درخصوص دعاوي له و عليه شرکت و افشاي معاملات مشمول ماده 129 در زمان معامله و تغييرات در ترکيب توليد يا فروش محصولات 5-12- مفاد مواد 6، 10 و 11 درخصوص داشتن حداقل يک بازارگردان براي سهام شرکت
13. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است . براساس بررسي انجام شده وبا توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي ، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد ننموده است .
14. موارد مربوط به عدم رعايت دستورالعمل حاکميتي - مفاد مواد بند ب و ج تبصره 6 ماده 4 ، ماده 11 ، 13 و 42 درخصوص اقرارنامه عدم عضويت در هيات مديره بيش از 3 شرکت از طرف اعضاي هيات مديره ، استقرار سازو کار جمع آوري گزارشات نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت و چگونگي رسيدگي به آنها ، مدارک مربوط به معرفي نامه اعضاي هيات مديره شرکت هاي وابسته ، تعيين حقوق و مزاياي مديريت عامل و اعضاي کميته حسابرسي و مدير حسابرسي داخلي و افشاي معاملات با اهميت ، افشاي اطلاعات اعضاي هيات مديره و مديران اصلي شرکت در پايگاه اينترنتي شرکت
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است .

10خرداد1399
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اصول پايه فراگير Parinaz Mousavi [Sign]9119091399/03/10 21:38:53
مدير موسسه اصول پايه فراگير Ebrahim Mousavi [Sign]8007771399/03/10 21:42:02