مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehdi Sadri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فنرسازي زر - نماد: خزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/17 درمحل  کيلومتر 15 جاده قديم کرج شرکت فنرسازي زر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري تدبير5794958911.59 %
سيد محمد سادات7976086615.95 %
گروه خودرو سازي سايپا27483567254.97 %
جمع41254612782.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم آقاپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد اسماعيلي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد باغستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فتحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اصلیحسين خوش طينت0052627489نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیسيداحمدنصري4322551874عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا71094اصلیحسن نونژاد0041796543عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا10346اصلیمهدي صدري1639056068عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
سيد محمد سادات0053312325اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۵,۹۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۱,۸۳۱)
تعدیلات سنواتی
(۳,۱۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۵,۰۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۵,۰۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۱۰,۹۷۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱۰,۹۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱۰,۹۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۹۹,۹۹۷
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري تدبيرحقوقی147888اصلی
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقی10346اصلی
سيد محمد ساداتحقیقی0053312325اصلی
شرکت خدمات فني رناحقوقی5853اصلی
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رناحقوقیسهامی عام27249اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت تصميم گيري مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.