مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98A-080 مورخ 1398/09/19 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل تهران-خيابان 16 آذر -دانشگاه تهران -ساختمان جديددانشگاه داروسازي-سالن رازي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد