مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-109 مورخ 1399/06/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/09 درمحل تهران-شهرري-جاده قديم قم-نرسيده به باقرشهر-بلوار شهيد تندگويان-شرکت پالايش نفت تهران-ساختمان شهيد بهشتي - طبقه دوم- تالار شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران47988830.01 %
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران697700183315.86 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت3000777077068.2 %
جمع3698957148684.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد زالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حامد آرمان فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريدون ورشوساز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم شهوه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 11,000,000 20,000,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.