icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان
سرمایه ثبت شده:
510,000
نماد:
قثابت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
384208
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1400/04/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 732405 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:به اطلاع عموم سهامداران محترم ميرساند اصلاح اطلاعيه فوق مربوط است به پيوست نمودن گزارش تفسيري مديريت که به اشتباه مجدد صورت هاي مالي پيوست گرديده بود.
گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 دي ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي تلفيقي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي تلفيقي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي بخش 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و ازاين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. با عنايت به يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي، واحد مورد گزارش در طي سنوات قبل مبادرت به تحصيل سهام شرکتهاي سهامي عام قند بيستون و فرآورده هاي غذايي قند تربت جام و شرکتهاي سهامي خاص سنگاه و تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان نموده که با توجه به ميزان مالکيت سهام و توانايي مشارکت واحد مورد رسيدگي در تصميم گيريهاي مالي و عملياتي، وجود نفوذ قابل ملاحظه در شرکت هاي سرمايه پذير محرز گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري، وضعيت مالي و نتايج عمليات اين شرکتها که به عنوان شرکتهاي وابسته شناخته مي شود، بايد براساس روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي گروه انعکاس يابد. تعيين تعديلات قطعي مورد لزوم در صورتهاي مالي تلفيقي مستلزم دسترسي به ارقام و اطلاعات مالي شرکتهاي وابسته مزبور مي باشد.
4. اقلام سنواتي سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختهاي جاري و سرمايه اي (به ترتيب موضوع يادداشتهاي توضيحي 18،16 و13 صورتهاي مالي) جمعا به مبلغ 118,634 ميليون ريال (شامل وام قرض الحسنه اعطايي به مرکز تحقيق و آموزش صنايع قند ايران به مبلغ 4,659 ميليون ريال) بوده و در سالهاي قبل نيز از اين بابت مبلغ 2،392 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول شناسايي شده است. افزون بر آن، س رفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها (يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 66,467 ميليون ريال اقلام سنواتي و سررسيدگذشته بوده که معادل 28,400 ميليون ريال از مبلغ مذکور، مربوط به اسناد سررسيد شده نزد شرکت سهامي عام قند بيستون مي باشد. اگرچه انجام اصلاحات در سرفصل هاي مزبور ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي تعديلات در صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به انجام اقدامات موثر و کسب اطلاعات و مدارک مورد لزوم مي باشد.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 8-26 صورتهاي مالي، شرکت به برگهاي مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده سال‌هاي 1397،1396،1392 و 1398 جمعا به مبلغ 22،269 ميليون ريال و همچنين عوارض آلايندگي سالهاي 1395 الي 1398 جمعا به مبلغ 18،357ميليون ريال، اعتراض نموده و از اين بابت نيز مبلغ 14،692 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. در حال حاضر پرونده‌هاي مزبور توسط هيات هاي حل اختلاف بدوي در جريان رسيدگي بوده و نتيجه قطعي آن نيز تا اين تاريخ اعلام نشده است. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکت هاي کشاورزي و باغات فريمان، سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان و گردشگري راه سبز ثابت فريمان- قبل از بهره برداري(شرکت‌هاي فرعي) براي 6 ماهه منتهي به 30 دي ماه 1399 به موسسه ديگري واگذار گرديده که طبق گزارش بررسي اجمالي آن موسسه در تاريخ 25/12/1399 ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور به ترتيب، نتيجه گيري «مقبول»، «مقبول» و «مشروط» اظهار شده است.

8. بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکت هاي کشاورزي و باغات فريمان، سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان و گردشگري راه سبز ثابت فريمان- قبل از بهره برداري(شرکت‌هاي فرعي) براي 6 ماهه منتهي به 30 دي ماه 1399 به موسسه ديگري واگذار گرديده که طبق گزارش بررسي اجمالي آن موسسه در تاريخ 25/12/1399 ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور به ترتيب، نتيجه گيري «مقبول»، «مقبول» و «مشروط» اظهار شده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-9- در ارتباط با دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات با اشخاص وابسته شامل موارد مندرج در ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در سامانه کدال افشا نشده است. 2-9- در ارتباط با الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، به استثناي تعيين اعضاي کميته حسابرسي، ساير موارد لازم از جمله آموزش کميته حسابرسي، و نظارت موثر بر سيستم کنترل داخلي، تدوين فرآيندهاي شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسک، استقرار واحد حسابرسي داخلي، اقدامات موثري از سوي شرکت صورت نپذيرفته است. 3-9- دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت ساز وکارهاي اثربخش حاکميت شرکتي توسط هيأت مديره (ماده 3)، انتخاب 20 درصد اعضاي هيات مديره به عنوان عضو مستقل (ماده 4)، تدوين ساز و کار مناسب جهت گزارش هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت توسط اشخاص مختلف (ماده 11)، تعيين حقوق و مزاياي هيأت مديره و مديران اجرايي متناسب با عملکرد آنان (ماده 12)، تشکيل کميته هاي حسابرسي و انتصابات و ساير کميته هاي تخصصي لازم و ارزيابي عملکرد آن (مواد 15 و 16)، مستند سازي مهارتها و الزامات کاري هيأت مديره (ماده 17)، طراحي و اجراي مناسب سازوکارهاي برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران (ماده 18)، تشکيل دبيرخانه هيأت مديره (ماده 22)، تشکيل جلسات هيأت مديره حداقل يک بار در هر ماه (ماده 24)، تعيين دستور جلسات عادي آتي و درج نظر مخالف در متن صورتجلسات هيأت مديره (مواد 25 و 26)، حضور رئيس کميته حسابرسي در مجامع عمومي (ماده 33) و برگزاري جلسه کميته حسابرسي جهت تعيين حسابرس و بازرس قانوني (ماده 37) رعايت نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، بر اساس رسيدگيهاي انجام شده، به استثناي آموزش مستمر کارکنان، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا جهت شناسايي و تعيين خطر مشتريان و واريزکنندگان وجه، نظر اين موسسه به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت الزامات قانوني مبارزه با پولشويي باشد، جلب نگرديده است.

25فروردین1400
موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فراز مشاور ديلمي پور Parviz Sadeghi [Sign]8004631400/02/13 15:26:02
مدير موسسه فراز مشاور ديلمي پور Mostafa Dailamipour [Sign]8003121400/02/13 15:30:33