icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
قند تربت حيدريه
سرمایه ثبت شده:
147,000
نماد:
قتربت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
154257
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/04/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲۴,۹۹۴ ۱۵,۰۴۴ ۶۶ پرداختنی‌های تجاری ۴۵,۱۲۱ ۴۲,۹۷۸ ۵
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۴۸,۶۸۷ ۲۹,۸۲۰ ۶۳ پرداختنی‌های غیرتجاری ۸۲,۰۷۹ ۳۰,۶۶۴ ۱۶۸
دریافتنی‌‌های تجاری ۲۸۲,۹۲۷ ۱۴۲,۱۶۴ ۹۹ مالیات پرداختنی ۳۹,۳۲۳ ۱,۱۳۰ ۳,۳۸۰
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۱۵,۹۰۲ ۱۲,۷۴۵ ۲۵ سود سهام پرداختنی ۱,۵۷۸ ۱,۱۷۵ ۳۴
موجودی مواد و کالا ۵۳,۲۴۳ ۴۸,۴۹۸ ۱۰ تسهیلات مالی ۱۹۶,۸۴۰ ۱۶۹,۱۸۲ ۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۲۶۵,۲۱۱ ۱۵۱,۷۵۰ ۷۵ ذخایر ۱۳۹,۹۵۴ ۴۲,۸۸۶ ۲۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۱,۸۸۷ ۶۹۷ ۱۷۱
جمع دارایی‌های جاری ۶۹۰,۹۶۴ ۴۰۰,۰۲۱ ۷۳ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۵۰۶,۷۸۲ ۲۸۸,۷۱۲ ۷۶
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۴,۲۴۲ ۲۴,۲۴۲ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳,۱۵۷ ۳,۱۵۵ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۳۸,۶۴۳ ۱۱۹,۸۷۸ ۱۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۸,۹۶۸ ۲۲,۰۹۳ ۳۱
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۸,۹۶۸ ۲۲,۰۹۳ ۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۶۶,۰۴۲ ۱۴۷,۲۷۵ ۱۳ جمع بدهی‌ها ۵۳۵,۷۵۰ ۳۱۰,۸۰۵ ۷۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۴,۷۰۰ ۱۲,۳۶۲ ۱۹
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۵۹,۵۵۶ ۷۷,۱۲۹ ۱۰۷
جمع حقوق صاحبان سهام ۳۲۱,۲۵۶ ۲۳۶,۴۹۱ ۳۶
جمع دارایی‌ها ۸۵۷,۰۰۶ ۵۴۷,۲۹۶ ۵۷ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۸۵۷,۰۰۶ ۵۴۷,۲۹۶ ۵۷