مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت شيشه سازي مينا - نماد: کمينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 درمحل  کيلومتر 4 جاده مخصوص کرج، بلوار شيشه مينا، روبروي شهرک فرهنگيان، شرکت شيشه سازي مينا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سبد گردان نوويرا10000000.28 %
شرکت مادر تخصصي و سرمايه گذاري سينا66947211.87 %
بنياد مستضعفان232533186.5 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا18522314051.74 %
جمع21617117960.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايمان صناعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدباقر رحماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش پايا صنعت سينا78804اصلیمحمد انصافي1652985034مدیر عاملموظفکارشناسي ارشد
بنياد مستضعفان1983اصلیمحسن دهقاني فيروزآبادي0046614273رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیجعفر امجديان3256703682عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658اصلیداود کافي آبادي0451101601عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس429795اصلیحسين تورنگ0069814856نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴,۹۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۲,۵۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۲,۵۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۷,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۱۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۰,۱۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۷۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸,۳۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۳۵۸,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 750 600 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.