مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر افزايش سرمايه شرکت به استحضار می رساند صورنجلسه جديد هيات مديره به شماره 740 مورخه 99/07/20 در خصوص طرح افزايش سرمايه شرکت همزمان از محل مازاد تجديد ارزيابي زمين و ساختمان به ميزان ۱۸۵۰۰ ميليارد ريال و آورده نقدي به ميزان 5000 ميليارد ريال ميباشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.