مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/24 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/18 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 28,215,000 میلیون ریال به‌مبلغ 33,500,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,285,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/04/31 لغایت تاریخ 1396/06/28  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
1854800296502سپهبلوار اسفنديار
 
امضا کنندگان: [ Mahmoud Nouran [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد