مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند تربت حيدريه - نماد: قتربت
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/04/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/08/20 درمحل موسسه سازمان اقتصادي رضوي واقع در مشهد بلوار خيام بين خيام 33 و 35 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1394/04/31
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد