مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/04/12  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/04/20 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
مرکزتحقيقات نوآوري سايپامرکزتحقيقات نوآوري سايپا100331مجيد محسني مجدمجيد محسني مجد1282908847نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سايپاشرکت سايپا11331محمد ابراهيم تقويمحمد ابراهيم تقوي2259621899عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت بازرگاني سايپا يدکشرکت بازرگاني سايپا يدک89295داريوش گل محمديداريوش گل محمدي0620039094رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکارشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220عليرضا وظيفهعليرضا وظيفه1930659334عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپاشرکت گروه سرمايه گذاري سايپا10346حسين شهرياريمهرداد زماني جاسکي2291318993عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس