icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
20,000,000
نماد:
پترول( پتريران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241160
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/02/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 30 آبان ماه 1397و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين در رابطه با شرکت فرعي پتروشيمي ايلام در خصوص مانده هاي مطالبات و پيش پرداختها جمعا بمبلغ 885ر2 ميليارد ريال و مانده بدهيها بمبلغ 534ر16 ميليارد ريال( عمدتا در رابطه با شرکت هاي صنايع ملي پتروشيمي، بازرگاني پتروشيمي، تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس، مديريت توسعه صنايع پتروشيمي و پتروشيمي جم)، ارائه نشده، ضمن اينکه شواهد موجود حاکي از وجود خالص مغايرت نامساعدي به ميزان 013ر2 ميليارد ريال في مابين واحد مورد گزارش و شرکت هاي فرعي (عمدتا شرکتهاي پتروشيمي ايلام و کود شيميايي اوره لردگان) مي ‌باشدکه تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات لازم، اين موسسه نتوانسته است آثار احتمالي ناشي از دسترسي به اطلاعات فوق و رفع مغايرات ياد شده بر صورتهاي مالي مورد بررسي را تعيين نمايد.
4. دريافتني هاي تجاري و غير تجاري ، پيش پرداختها و علي الحساب هاي سرمايه اي و دارايي هاي ثابت، عمدتا مربوط به شرکت هاي کود شيميايي اوره لردگان ، پتروشيمي ايلام و پتروشيمي گچساران، موضوع يادداشت هاي توضيحي 5، 7 و 11 جمعا شامل مبلغ 474ر2 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي عمدتا مربوط به دارايي هاي در جريان تکميل در شرکت فرعي پتروشيمي ايلام و مخارج اجراي ساير پروژه هاي متوقف شده، علي الحساب ها و پيش پرداخت به پيمانکاران طرف حساب با ساير شرکت هاي فرعي مي باشدکه مدارک و مستنداتي بترتيب در خصوص ارزش هاي جاري پروژه هاي مزبور و قابليت بازيافت کامل مبالغ فوق، به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق و به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي، آثار احتمالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
5. طبق بررسيهاي انجام شده وضعيت بيمه اي شرکت فرعي پتروشيمي ايلام از ابتداي تاسيس تا پايان سال 1395 مورد رسيدگي قرار گرفته و بدهي به مبلغ 368 ميليارد ريال از اين بابت به شرکت اعلام گرديده که مورد اعتراض واقع شده است. همچنين شرکت فرعي ياد شده در تاريخ ترازنامه داراي اعتبار ماليات بر ارزش افزوده اي به مبلغ 006ر2 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 7-1-5) مي باشد که در اين رابطه وضعيت ماليات بر ارزش افزوده آن تا پايان سال 1395 مورد رسيدگي قرار گرفته و جمعا مبلغ 597 ميليارد ريال از اعتبار مالياتي سالهاي 1392 الي 1395 (عمدتا مربوط به فروش هاي صادراتي) مورد قبول سازمان امور مالياتي واقع نشده است. مضافا جريمه اي به ميزان 206 ميليارد ريال در رابطه با ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرکت اعلام گرديده که مورد اعتراض قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق و مقررات و سوابق مربوطه، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها و افشاي مناسب وضعيت فوق ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين ميزان قطعي و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
6. مازاد پرداختي جهت تحصيل برخي از شرکتهاي فرعي ، بدون در نظر گرفتن خالص ارزش منصفانه دارايي ها و بدهيهاي شرکتهاي مذکور در تاريخ هاي تحصيل سهام آنها (تاريخ هاي تحصيل عمده تدريجي) تعيين گرديده و لذا اين موسسه نسبت به تخصيص مازاد پرداختي ياد شده و تعديلات منظور شده به دارايي هاي ثابت مشهود (پروژه هاي در جريان ساخت ) و نامشهود، سرقفلي و همچنين پيش پرداختهاي سرمايه اي گروه متقاعد نشده، ضمن اينکه سهم اقليت نيز در رابطه با تخصيص اضافه ارزش دارايي ها بطور کامل محاسبه و شناسايي نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين تعديلات مورد لزوم و آثار مالي مربوطه بر صورت هاي مالي مورد گزارش، امکان پذير نگرديده است.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بندهاي 5 و 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. مفاد بند 6 موافقتنامه مورخ 30 آذر ماه1395 در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس در رابطه با نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي ناشي از انتقال طلب شرکت صنايع پتروشيمي(NPC) از شرکتهاي فرعي پتروشيمي ايلام ، پتروشيمي گچساران و کود شيميايي اوره لردگان، به شرکت مذکور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

9. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است.«ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در«ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بندهاي 5 و6 اين گزارش بر «ساير اطلاعات» جلب مي نمايد.مضافا همانطور که در بندهاي 3 و 4 اين گزارش توضيح داده شده است، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است اظهارنظر کند که «ساير اطلاعات» در ارتباط با موارد ياد شده در بندهاي مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

10. بشرح يادداشت توضيحي 11، عمليات اجرائي پروژه هاي شرکت هاي فرعي پتروشيمي دهدشت، ممسني، کازرون ، نوين و بروجن عمدتا به دليل محدوديت در تامين مالي متوقف گرديده است، همچنين عمليات اجرائي پروژه هاي شرکت هاي پتروشيمي گچساران، شيميايي صدف عسلويه، صنايع پايين دستي پترو ايرانيان و پروژه الفين شرکت پتروشيمي ايلام و پروژه سولفات پتاسيم پتروشيمي اروميه، از پيشرفت فيزيکي متناسب با برنامه زمانبندي برخوردار نبوده است. در اين رابطه بمنظور بهره برداري به موقع از طرح هاي مزبور و دستيابي به اهداف تعيين شده لزوم تسريع در تامين مالي و رفع ساير موانع موجود را خاطر نشان مي¬سازد.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال بموقع نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن ظرف مهلت مقرر، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و همچنين مفاد بند 1 و 3 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار اوراق بهادارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار(موضوع چک ليست رعايت ضوابط و مقررات شرکت هاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان مذکور) در رابطه با حداقل هاي مقرر جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار و همچنين الزام ارائه صورتهاي مالي بر مبناي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) ظرف مهلت 6 ماه پس از تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام طبق ابلاغيه مورخ 28 آبان ماه 1395سازمان بورس و اوراق بهادار رعايت نگرديده است.

14بهمن1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Amir Hosein Abdolmaleki [Sign]8614521397/11/16 02:59:51
شريک موسسه آزموده کاران Masoud Sourani [Sign]9118901397/11/16 03:05:34
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Sojbolaghi [Sign] 1397/11/16 03:08:11