مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:احتراماً آخرين وضعيت عناوين اعضاي محترم هيأت مديره اين بانک بشرح فرم پيوست جهت استحضار اعلام مي شود.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پست بانک ايران - نماد: وپست

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/08/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/01/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت امور اقتصادي و دارايي14000187509بهزاد شيريبهزاد شيري2970677237نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي علوم اقتصادي
سرمايه گذاري استان گيلانسرمايه گذاري استان گيلان10720243977فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقيسرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715اکبر کشاورزياناکبر کشاورزيان1381517927عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي اقتصاد
شرکت سهامي بيمه ايرانشرکت سهامي بيمه ايران14000180220احتشام فلاح فرفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
سازمان خصوصي سازيسازمان خصوصي سازي14000286830طهمورث الياسي بختياريطهمورث الياسي بختياري4689116075عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد اقتصاد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
بهزاد شيري