مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت رادياتور ايران - نماد: ختور
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند با توجه به شيوع ويروس کرونا از اسفند ماه سال 1398 و الزام کليه واحد هاي توليدي به رعايت دستورالعملهاي ستاد مبارزه با کرونا ، اين شرکت همسو با تصميمات گروه خودرو سازي سايپا اقدام به کاهش حضور نيروهاي خود در شرکت در جهت رعايت طرح فاصله گذاري اجتماعي نمود که تاثير اين موضوع در گزارش توليد ماهانه اسفند ماه 98 و فروردين ماه 99 منتشر شده در کدال نسبت به دوره مشابه ، نمود پيدا کرده است. فلذا هيئت مديره در تلاش است در کنار حفاظت از سلامت پرسنل ، توليد و فروش خود را از ماه بعد به روال عادي وطبق برنامه ريزي صورت گرفته با حفظ رعايت الزامات ستاد مبارزه با کرونا ، به انجام رساند
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.