icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
عمران و ساخت صيقلان تختي
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
عسکريه12
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام عمران و ساخت صيقلان تختي

1. صورت هـاي مالـي شرکت عمران و ساخت صيقلان تختي ( سهامي خاص ) شامـل ترازنامـه بـه تاريخ 30 اسفند مـاه 1395و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 32 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيـه صورت هـاي مالـي ياد شده طبق استانداردهاي حسابـداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامـل طراحـي ، اعمـال و حفظ کنتـرل هـاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اسـاس حسابرسي انجـام شـده طبـق استانداردهـاي حسابرسـي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي‌کند اين موسسـه الزامات آيين رفتـار حرفه‌اي را رعـايت و حسابرسـي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقـول کسب شـود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشـا شده در صورتهـاي مالي است . انتخاب روش هـاي حسابرسي ، به قضاوت حسابـرس ، از جمله ارزيابي خطـرهاي تحريـف بـا ‌اهميت ناشـي از تقلب يـا اشتباه در صورتهـاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلـي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظـور طراحي روش هاي حسابرسـي مناسـب شرايـط موجود ، و نه به قصـد اظهار نظر نسبت بـه اثربخشي کنترل هـاي داخلـي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابـي مناسب‌ بودن رويه‌هـاي حسابداري استفـاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنيـن ايـن موسسـه به عنـوان بازرس قانونـي مسئوليـت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت عمران و ساخت صيقلان تختي ( سهامي خاص ) در تاريخ30 اسفند ماه 1395و عملکرد مالـي و جريان هـاي نقدي آن را براي سال مالي منتهـي به تاريـخ مزبـور، از تمـام جنبـه‌هـاي با‌ اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. کليه پروژه هاي در دسـت اجـراي شرکـت در سـال قبـل بـه اتمام رسيده و برخلاف مفاد قرارداد مشارکت عمليات ساخت پروژه هاي D و J آغاز نشده و زمين پروژه هاي مذکور واگذار گرديده است . اين موضوع به همراه يادداشت توضيحي 31 ، مي تواند تاثيرات بااهميت بر تداوم فعاليت شرکت داشته باشد .
6. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 4 ، 8 و 12 ، تا تاريخ اين گزارش نتيجه اعتراض شرکت نسبت به هزينه کميسيون ماده 77 مربوط به پروژه توسکا که مورد ادعاي شهرداري به مبلغ 305ر43 ميليون ريال بوده و در سال مال قبل به حساب پروژه منظور شده مشخص نگرديده و به دليل عدم اخذ پايان کار اسناد مالکيت واحدهاي فروش رفته به نام خريداران منتقل نگرديده است . اظهارنظر اين موسسه در خصوص بندهاي 5 و 6 اين گزارش مشروط نشده است .

7. صورتهاي مالي سال قبل توسط حسابرسان مستقل ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش آن در تاريخ 31 خرداد ماه 1395 صادر و منجر به اظهارنظر مقبول گرديده است .

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مـورد گـزارش انجام شـده و توسـط هيئت مديـره به اطـلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مـذکور بـا رعايت تشريفـات مقـرر در مـاده قانونـي يـاد شـده در خصـوص کسـب مجـوز از هيئت مديـره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . معاملات مزبور به استثناي فروش زمين به شرکت عمران و مسکن سازان ايرانيان که در روال عادي تجاري صورت پذيرفته ، در چارچوب روابط خاص في ما بين صورت گرفته است .
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظـور تقديـم به مجمـع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجـه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظـر اين موسسـه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط ايـن موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .

23اردیبهشت1396
موسسه حسابرسي شراکت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شراکت Syros Gohari [Sign]8006781396/04/20 16:53:28
مدير موسسه شراکت Majid Keshvar Pajouh Langroudi [Sign]8006561396/04/20 17:01:18