مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Reza Moradi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پخش البرز - نماد: پخش

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/03/17  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/03/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت البرزدارو (سهامي عام)شرکت البرزدارو (سهامي عام)25828عقيل آرين نژاد فيض آباديعقيل آرين نژاد فيض آبادي6519696390رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت ايران دارو (سهامي عام)شرکت ايران دارو (سهامي عام)9489محمدرضامراديمحمدرضامرادي0066830494عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت گروه داروئي سبحان (سهامي عام)شرکت گروه داروئي سبحان (سهامي عام)25673محمداميريمحمداميري2948858003عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام)11168احمددرخشندهاحمددرخشنده1229454152نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز(سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز(سهامي عام)70764حميدرضا افخمي ستودهحميدرضا افخمي ستوده0033987289عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمدرضامرادي