مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 درمحل  تهران - خيابان شهيد استاد مطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 22   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير444864221.11 %
مؤسسه اندوخته شاهد296354103773.97 %
جمع300802745975.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقرميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيدکاظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهود فلاحت پيشه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مؤسسه اندوخته شاهد15363اصلیمحمدتقي شريعتي1189754878نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
شرکت فرآوري وتوسعه ابنيه شاهد116643اصلیمحمدبيگ محمدلو5388786390عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت ذخيره شاهد118910اصلیعلي مميزان0052862119عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سعدي185674اصلیاحمد نصيري0049487485رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان10101638604اصلیسيدنيمافاضلي تبار0069846871عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مؤسسه اندوخته شاهدحقوقیموسسه غیر تجاری15363اصلی
شرکت فرآوري وتوسعه ابنيه شاهدحقوقیسهامی خاص116643اصلی
شرکت بازرگاني شاهدحقوقیسهامی خاص116149اصلی
شرکت ذخيره شاهدحقوقیسهامی خاص118910اصلی
شرکت سرمايه گذاري سعديحقوقیسهامی خاص185674اصلی


سایر موارد: