مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/01/31 شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/27 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/07/10 درمحل  بزرگراه شهيد حقاني، سالن حکمت کتابخانه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/01/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(ساير سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي93419600.03 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا298784410611.07 %
کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از کليه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني425016905715.74 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق وآب - صبا1285677500047.62 %
جمع2010413012374.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس علي آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرعباس علاقه بندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر جولا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن ميرزائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا10101328119اصلیعليرضا خجسته وهاب زاده0941800385عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي برق
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا10102950430اصلیعباس علي آبادي0049746952رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي مهندسي مکانيک
سرمايه گذاري استان گلستان10700141201اصلیهمايون حايري خياوي1671868031عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي برق
مديريت سرمايه کرامت10320832904اصلیجعفر جولا1379391989عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت مالي
بين المللي تدبير توسعه سرمايه رضوي10320149136اصلیمحمدعلي وحدتي4432075791نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي برق

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/01/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/01/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸,۹۱۳,۳۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴,۶۴۱,۹۵۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴,۶۴۱,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۴۰۱,۹۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۰,۳۱۵,۳۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۴۵,۶۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۹,۳۶۹,۶۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۷۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵,۵۸۹,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۰
سرمایه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 28,000,000 35,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 11,500 14,375 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 "لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت" مورد تنفيذ و تائيد مجمع قرار گرفت. - حق الزحمه اعضاي غيرموظف هيئت مديره و ساير اعضاي حقيقي عضو کميته هاي تخصصي به مبلغ سي و پنج ميليون ريال و منوط به تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. - پس از استماع گزارش مشارکت شرکت گروه مپنا در امور عام المنفعه، مجمع با تخصيص مبلغ ده ميليارد ريال جهت انجام امور عام المنفعه با تصويب هيئت مديره موافقت نمود.