مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehdi Sadri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فنرسازي زر - نماد: خزر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/04/23  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/01/20 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنعتي نيوان ابتکارشرکت توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220حسين خوش طينتفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري تدبيرشرکت سرمايه گذاري تدبير147888سيداحمدنصريفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاقالبهاي بزرگ صنعتي سايپا71094مجتبي قاسمي شيرانحسن نونژاد0041796543رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپاشرکت گروه سرمايه گذاري سايپا10346مهدي صدريفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
سيد محمد ساداتسيد محمد سادات0053312325فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم