مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت گز سکه - نماد: غگز
موضوع:اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده 7 بند 1دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت 2 ماهه به ناشر (تا تاریخ 1400/06/31)جهت رعایت موارد فوق نموده است.