مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/10/21  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/11/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانياسرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا14006850320داود هادي فرداود هادي فر1818548119عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا اقتصاد
خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانهخدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه10700147630سيدايمان ميريسيدايمان ميري4591307263نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدEMBA
اميد آوران عصر طلايي ارتباطاتاميد آوران عصر طلايي ارتباطات14005456817سيدنويد ميرمطهريسيدنويد ميرمطهري0939816997رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا مهندسي برق
پارس ارتباطاتپارس ارتباطات10102321633مهدي ايثاري نياسيدعلي اکبر موسوي اميري2063358338عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حسابداري
پردازش عصر افقپردازش عصر افق14005456777مهدي جاميمهدي جامي2121588418عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري