مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بهنوش ايران - نماد: غبهنوش

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/06/23  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/12/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983آقاي رامين شريعت پناهيآقاي نبي اله مجد1552198626عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري ملي ايرانشرکت سرمايه گذاري ملي ايران23206خانم پريا اسدالهي نيکخانم پريا اسدالهي نيک0451378407عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناشرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900آقاي حامد نوري کلخورانآقاي محسن طالع زاري4590172852رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذائي سيناشرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذائي سينا356153آقاي کاوس سليميآقاي محمدمهدي برقراري0381698645نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانشرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658آقاي مسعود غلاميفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
آقاي محمدمهدي برقراري