تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق گنجينه الماس پايدار)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/24 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1400/04/14 در محل صندوق با حضور 98   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبدگردان الماس(سهامی خاص) 100 5
شرکت کارگزاری دنیای خبره 1,860 93
جمع1,96098.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم علی وفایی زنجانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سعید کشوری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اصولیان (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
حسابرس صندوق حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي 10100573323
مدیر صندوق سبد گردان الماس 14004984528
ضامن نقدشوندگی صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1399/12/30 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1399/12/30 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • ابرار اقتصادي
سایر موارد
سایر موارد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید
مجمع به آقا/خانم علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.