مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت قند اصفهان - نماد: قصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  خيابان جي شرقي نرسيده به تقاطع غير همسطح سردار شهيد حاج قاسم سليماني - کارخانه قند اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 4123270.21 %
بنياد مستضعفان4284182021.97 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذائي سينا9543645548.94 %
جمع13869060271.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمد نوين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مرتضي آهنگر سريزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجيد نريماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي ياسر داوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیحامد عبدالعلي0569821762عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیياسر داوري1090290561نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیصادق قراگوزلو3992142442عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمجيد نريماني0057215596عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیبهمن دانائي0049445820رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۱۲,۱۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۰,۸۳۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۱۰,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۸۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۱۵,۹۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۱۵,۹۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰۶,۹۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۱۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۱۱۳
سرمایه
۱۹۵,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری10100171920اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی خاص10340058917اصلی
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سيناحقوقیسهامی خاص10104055685اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی
ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص10320823609اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 21,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 1,400 به صورت ناخالص
سایر موارد: