مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بهنوش ايران - نماد: غبهنوش
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند با توجه به شرايط ايجاد شده در ارتباط با تداوم شيوع ويروس کرونا و گستردگي واحدهاي توليدي اين شرکت در نقاط مختلف کشور و عدم امکان حضور تمام پرسنل بواسطه رعايت کامل پروتکل هاي ابلاغي وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و سعي در به حداقل رساندن ريسک ابتلاي کارکنان، تا کنون امکان تهيه کامل صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 12 ماهه منتهي به پايان اسفند 1398 (حسابرسي نشده) ميسر نگرديده است. لذا اينشرکت تلاش مي نمايدگزارشات مربوط را طي ماه جاري جهت درج در سوابق و بهره برداري سهامداران محترم منتشر نمايد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.