icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بازرگاني نيک نفت
سرمایه ثبت شده:
115,000
نماد:
ونفت8
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بازرگاني نيک نفت

1. 1- صورت خالص ارزش دارائي¬هاي شرکت بازرگاني نيک نفت (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورت‌ سود و زيان آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 21 پيوست، که توسط هيات مديره تهيه و تاييد شده، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- به استثناي محدوديت¬هاي مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- به شرح توضيحات يادداشت‌هاي 2-11 تا 5-11 صورت‌هاي مالي، نتيجه رسيدگي به اعتراض شرکت نسبت به تفاوت ماليات مطالبه شده براي عملکرد سال‌هاي قبل هنوز مشخص نشده است. تحت اين شرايط و در غياب دسترسي به پاره‌اي اطلاعات مورد لزوم تعيين حداقل کسري ذخيره جهت پوشش پرداخت‌هاي آتي مرتبط با ماليات سنوات قبل امکان‌پذير نگرديده است.
4. 4- موارد بااهميت در ارتباط با سرفصل دريافتني‌ها (يادداشت 5 صورت‌هاي مالي) به شرح زير مي‌باشد: 1-4- وضع مطالبات از شرکت مهندسي و خدمات نفتکاو ژرف و اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به تفصيل در يادداشت 2-2-5 صورت‌هاي مالي بيان گرديده است. در شرايطي که مدارک و مستندي در زمينه وصول قطعي خالص مطالبات از شرکت مذکور در اختيار نبوده تعيين لزوم يا عدم لزوم شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش آن ميسر نشده است. 2-4- سرفصل مذکور در تاريخ ترازنامه مشتمل بر 5.766 ميليون ريال مطالبات از شرکت‌هاي گروه (يادداشت 1-5 صورت‌هاي مالي) بوده که زمان بندي و چگونگي وصول آن مشخص نمي‌باشد.

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجـام شـده: 1-5-به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورت خالص ارزش دارائي‌ها، خالص ارزش دارائي‌هاي شرکت بازرگاني نيک نفت (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 را براساس مباني و ارزيابي‌هاي هيأت مديره شرکت، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري و رهنمود تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکتهاي در حال تصفيه به گونه اي درست و مناسب ارائه مي نمايد. 2-5- به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورت سود و زيان شرکت، عملکرد مالي آن را براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1397 از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. (نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 تا 9 زير تعديل نشده است.) 6- همانگونه که در يادداشت شماره 1-2 صورتهاي مالي تشريح شده است، با توجه به توقف فعاليت صورت خالص ارزش دارائيهاي شرکت براساس فرض توقف فعاليت، تهيه و تنظيم شده است و در نتيجه، دارائيها و بدهيهاي شرکت براساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان توقف عايد يا پرداخت شود اندازه گيري مي شود. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از اقلام مندرج در صورت خالص ارزش دارائيهاي فوق خواهد بود، زيرا ارزيابيهاي انجام شده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمي پيوندد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. هر چند، اين مؤسسه، به مواردي برخورد نکرده است که معتقد شود مباني مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت خالص ارزش دارائيهاي شرکت فراهم نمي کند.
7. 7- صورت سود و زيان براساس فرض تداوم فعاليت تهيه شده است.
8. 8- به شرح يادداشت 1-2-5 صورت‌هاي مالي، شرکت در سنوات قبل، اقدام به دريافت تسهيلات از بانک پارسيان و واگذاري آن به شرکت آفاق شرق نموده که با احتساب هزينه‌هاي مالي و جرايم مترتب بر آن، مانده بدهي به بانک بالغ بر 49.888 ميليون ريال شده است. بر اساس توافق في‌مابين، شرکت آفاق شرق متعهد به تسويه تسهيلات مزبور گرديده و در اين خصوص، تضامين کافي به بانک پارسيان ارائه نموده و مذاکرات مرتبط با اعطاي بخشودگي جرايم و تسويه تسهيلات در جريان است.
9. 9-با توجه به مندرجات يادداشت 1-9 صورت‌هاي مالي، متعاقب اقدامات حقوقي صورت گرفته جهت وصول مطالبات از مديرعامل سابق شرکت، وجوه متعلق به ايشان نزد موسسه ثامن الحجج مسدود شده و وصول مطالبات با دريافت املاک از آن موسسه در جريان قرار دارد.

10. 10- صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 فروردين ماه 1397 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي، نظر مشروط اظهار شده است.
11. 11- اقلام مندرج در صورت خالص ارزش دارايي‌ها مورخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت سود و زيان دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مذکور، بر مبناي مانده‌هاي استخراجي از حساب‌ها در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و اعمال پاره‌اي تعديلات لازم به صورت خارج از دفاتر نسبت به بعضي از اين مانده‌ها محاسبه گرديدند.

07آذر1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] 1397/09/15 17:13:53
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Shojaei [Sign]8004241397/09/15 17:15:34
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/09/15 17:18:19