مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پاسخ به نامه اداره نظارت بر ناشران بورسي در خصوص عدم تائيد صلاحيت حرفه اي جناب آقاي مسعود جعفري اصطهباناتي به عنوان رئيس هيئت مديره طي نامه شماره 44553/122 مورخ 1397/11/15 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت - نماد: ونفت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/16  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/06/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت نفت سپاهان شرکت نفت سپاهان 155078فاقد نمایندههادي خان محمدي0072199113عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت پالايش نفت جي شرکت پالايش نفت جي 217997روح اله رجبيفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج 161759مصطفي خاکيمصطفي خاکي0383533678عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
گروه توسعه مالي مهر آيندگانگروه توسعه مالي مهر آيندگان120320محمود صديقي تنکابنيمحمد مصطفوي0945285922نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اهدافسرمايه گذاري اهداف10102137951فاقد نمایندهمهدي سنائي فرد0068672713عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد مصطفوي