مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/06  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/03/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري هواپيمائي آتا (سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري هواپيمائي آتا (سهامي خاص)27660محمدحسين حسن زادهبهزاد مبارکي2871888612رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثرگروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر241حامد اسمعيليمهدي سليم زاده0057229759عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثرمجتمع صنعتي فولاد گستر کوثر919فاقد نمایندهحامد اسمعيلي0062829920عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريزگروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز24فاقد نمایندهسجاد ارتاني2800456930عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
قايين شاهعليقايين شاهعلي0987651234فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حامد اسمعيلي