icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
تجارت و اسکان احياء سپاهان
سرمایه ثبت شده:
1,000
نماد:
واحياء10
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام تجارت و اسکان احياء سپاهان

1. صورت‏هاي مالي شرکت تجارت و اسکان احياء سپاهان (سهامي خاص) شامل صورت سود و زيان براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ مزبور و صورت‏هاي تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‏هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‏هاي مالي است به گونه‏اي که اين صورت‏ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‏اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‏هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش‏هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‏هاي مالي است .انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‏هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‏هاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‏هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‏هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‏هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‏هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-13، قرارداد منعقده با آقاي سيد جلال مرعشي شوشتري با موضوع مشارکت در ساخت مجتمع آپارتماني ولنجک مي‏باشد، که طبق مفاد بند 7-5 آن قرارداد، شرکت مي‏بايست به ازاي هر روز تأخير از تاريخ خاتمه قرارداد (16/07/1396)، جريمه‏اي معادل 70 ميليون ريال (جمعا مبلغ 62.510 ميليون ريال تا پاپان سال مالي مورد گزارش) به ايشان پرداخت نمايد. شايان ذکر است شرکت با استناد به افزايش متراژ صورت گرفته و تغيير نقشه اوليه پروژه نسبت به قرارداد منعقده که موجب اخذ مجدد مجوز ساخت و در نتيجه تأخير در اجراي پروژه شده و همچنين افزايش متراژ مزبور منافعي را براي طرف مقابل داشته است، ذخيره‏اي از اين بابت در حساب‏ها منظور ننموده است. باتوجه به موارد فوق و عدم وجود توافق مکتوب با طرف قرارداد، امکان اظهارنظر نسبت به جرايم احتمالي فوق‏الذکر براي اين موسسه مقدور نمي‏باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 اين گزارش، صورت‏هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تجارت و اسکان احياء سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. پيگيري‏هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 ارديبهشت ماه 1398 صاحبان سهام در مورد بند 4 اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏گيري، صورت پذيرفته است. مضافا معاملات ياد شده براساس روابط تجاري خاص في‏مابين صورت گرفته است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه‏ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‏خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است .

15اردیبهشت1399
موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [Sign] 1399/06/05 14:18:52
مدير موسسه آتيه انديش نمودگر Siamak Etemadi Nezhad [Sign]8715171399/06/05 14:22:27