مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات پلاسکوکار سايپا - نماد: پلاسک

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/15  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/03 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ايراني توليد اتومبيل سايپاايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712محمد ميوه چيمحمد ميوه چي0055938841عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپامرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110محمدرضا آراممحمدرضا آرام5099138268عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
بازرگاني سايپا يدکبازرگاني سايپا يدک10101336827اميررضا نخعياميررضا نخعي0055875432رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارسرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098فريبرز رستم زادهفريبرز رستم زاده1650325134عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپامهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا10101017663محمد عظيميمحمد عظيمي0321511646نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمدرضا آرام