شرکت: {{ctrl.headerInfo.CompanyName}} سرمایه ثبت شده: {{ctrl.headerInfo.ListedCapital}}
نماد: {{ctrl.headerInfo.CompanySymbol}} سرمایه ثبت نشده: {{ctrl.headerInfo.UnAuthorizedCapital}}
کد صنعت (ISIC): {{ctrl.headerInfo.ISIC}} شماره پیگیری: {{ctrl.headerInfo.TracingNo}}
سال مالی منتهی به: {{ctrl.headerInfo.PeriodEndToDate}} وضعیت ناشر: {{ctrl.headerInfo.CompanyState}}
{{ctrl.responseMessage}}

دلایل اصلاح:پيرو افشاي اطلاعات بااهميت در رابطه با خريد ساختمان به پيوست مبايعه نامه خريد ساختمان وگزارش کارشناسي مربوطه به همراه توضيحاتي پيرامون خريد ساختمان جهت اطلاع عموم ارسال مي گردد.
عنوان موضوع افشاء: {{ctrl.formTypesDataSource[0].Title}}